Regulamin

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG.

 1. Pacjent ma prawo do korzystania z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym
  Regulaminie.
 2. Pacjent tj.: osoba, która wyraziła chęć zakupu oferowanych usług – zobowiązany jest do
  zakazu od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub
  wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych przez dietetyka.
 3. Pacjent może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: info@simplydiet.pl wszelkie treści
  i działania, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
  § 3. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI USŁUG.
 4. Administrator świadczy na rzecz Pacjenta Usługi polegające na:
  a. udostępnianiu dostępu do materiałów indywidualnie stworzonych pod potrzeby
  Pacjenta;
  b. zakupu za pośrednictwem serwisu simplydiet.pl gotowych produkt w formie pdf.
 5. ZAPISY NA KONSULTACJĘ
  a. Pacjent może umówić się na konsultację jedynie poprzez kontakt telefoniczny/
  whatssApp: +48 661 859 962, Messengera @simplydiet, Maila: info@simplydiet.pl
 6. ZAKUP USŁUG DIETETYCZNYCH
  a. Przed przystąpieniem do korzystania z usług SimplyDiet Pacjent zobowiązany jest
  we własnym zakresie ustalić z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań
  do stosowania diety.
  b. Program żywieniowy przygotowany przez Dietetyka przeznaczony jest wyłącznie
  na użytek własny Pacjenta i nie może być przez niego przekazywany osobom
  trzecim.
  c. Użytkownik może złożyć zamówienie poprzez dostępny na stronie Formularz
  Zamówienia. Niezbędne jest należyte i rzetelne wypełnienie Formularza
  zamówienia.
  d. Dietetyk ma możliwość odmówienia wykonania Programu żywieniowego, jeżeli
  jego przygotowanie wykracza poza zakres jego kompetencji lub wzbudza
  wątpliwości ze względu na stan zdrowia Pacjenta. W takich przypadkach Dietetyk
  poinformuje o odmowie wykonania Programu żywieniowego jak również dokona
  zwrotu wpłaty, jeśli taka została wcześniej uiszczona.
  e. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia Pacjent, proszony jest o zapoznanie
  się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
  f. Na social mediach SimplyDiet mogą być organizowane promocje, przyznawane
  rabaty na wybrane Usługi z oferty. O zasadach dotyczących promocji i udzielanych
  rabatów decyduje właściciel.
  g. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie
  zaakceptowane po ówczesnej opłacie za wybraną usługę.
  h. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez
  Administratora środków finansowych na konto bankowe za wybraną przez Pacjenta
  usługę.
  i. Rozpoczęcie przygotowania usługi następuje na drugi dzień po zaksięgowaniu
  wpłaty na koncie. Do tego momentu Pacjent ma prawo rezygnacji z usługi.
  j. Czas realizacji usługi zawartej w ofercie na stronie simplydiet.pl wynosi od 3 – 14
  dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie. Czas realizacji jest zależny
  od wykupionej usługi.
  k. Dietetyk zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli Użytkownik
  pomimo wezwania nie dokonał płatności w terminie 5 dni od złożenia zamówienia.
  l. Ceny gotowych produktów podane na stronie simplydiet.pl wyrażone są w polskich
  złotych i są cenami brutto. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów
  dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
  m. Płatności Pacjent może dokonać przelewem zwykłym lub internetowym na konto
  bankowe Dietetyka.
 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  a. Z uwagi na przedmiot świadczenia to jest m. in.: Plany żywieniowe, analiza
  sposobu żywienia, dobór wlewu witaminowego, analiza dziennika żywieniowego,
  coaching żywieniowy, miesięczna współpraca, konsultacje dietetyczne, wizyty
  domowe przygotowany według przesłanych przez Pacjenta informacji o jego stanie
  zdrowia, stylu życia i służący wyłącznie zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
  potrzeb prawo do odstąpienia od umowy zawieranej z SimplyDiet Klaudia
  Chwedyna jest wyłączone.
  b. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. powyżej wnika
  wprost z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U.
  z 2014, poz. 827 z póżn. zm.) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem
  przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
  umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb.
  c. Jeśli Pacjent zobowiązał się do współpracy powyżej 1 miesiąca, chcąc
  zrezygnować ze świadczonych przez Dietetyka usług, jest zobowiązany do
  uiszczenia opłaty 30 % wartości całej współpracy tj.: 30% z kwoty z zobowiązanego
  przez Pacjenta czasu współpracy. Naliczona kwota może być zmniejszona o ile
  rozwiązanie współpracy pomiędzy Pacjentem, a Dietetykiem następuje za
  porozumieniem stron. W takiej sytuacji Dietetyk może zmniejszyć kwotę
  zobowiązującą Pacjenta do uiszczenia opłaty do wysokości 30% z kwoty za
  miesięczną współpracę zawartą w cenniku wysłanym na maila Pacjenta w dniu
  rozpoczęcia współpracy.
  d. Odstąpienie od umowy jest możliwe jedynie w przypadku gdy Pacjent zobowiązał
  się do współpracy powyżej 1 miesiąca i chce skrócić czas jego trwania. Odstąpienie
  jest akceptowane przez Dietetyka, gdy Pacjent zgłosi owe odstąpienie w czasie nie
  dłuższym niż 14 dni od najbliższego terminu rozliczeniowego.
  e. § 4. REKLAMACJA.
 8. Po otrzymaniu od dietetyka pliku dokumentów w postaci realizacji wykupionej i opłaconej
  przez Pacjenta usługi, reklamacje nie będą uwzględniane.
  § 5. PRAWA AUTORSKIE.
 9. Materiały tj: (teksty, logotypy) zamieszczone na stronie simplydiet.pl przez Administratora
  są jego własnością lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających
  do nich prawa autorskie.
 10. Zabronione jest kopiowanie materiałów oraz stosowanie przedruku tekstów
  zamieszczonych na simplydiet.pl bez pisemnej zgody Administratora, lub innej osoby
  trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 11. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z simplydiet.pl oraz
  wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
  II
  ZASADY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
  (CZĘŚĆ B)
  § 1. CZĘŚĆ OGÓLNA.
   Sprzedający – Sklep Internetowy simplydiet.pl prowadzony przez Klaudię Chwedyna
  prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
  Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej pod firmą SimplyDiet Klaudia
  Chwedyna, 43-200 Pszczyna, ul. Świerkowa 3, NIP: 6381846262.
   Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także
  osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy
  szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać
  zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego simplydiet.pl
   Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego
  simplydiet.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub
  zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji
  lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym simplydiet.pl
   Sklep Internetowy simplydiet.pl – serwis internetowy za pośrednictwem którego
  Kupujący może zakupić od Sprzedającego Produkty.
   Produkty – rzeczy ruchome, treści cyfrowe prezentowane w Sklepie Internetowym
  simplydiet.pl, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
   Formularz Zamówienia – usługa dostępna w Sklepie Internetowym simplydiet.pl, za
  pomocą której Kupujący nie posiadający konta użytkownika może dokonać zakupu
  Produktów.
   Koszyk – element Sklepu Internetowego simplydiet.pl, za pomocą którego Kupujący
  precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, sposób
  dostawy, sposób płatności, itp.
   Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
  wolnych od pracy.
   Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego simplydiet.pl
   Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące w
  ofercie Sprzedającego i mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym,
  a Sprzedającym.
   Dowód zakupu – faktura przekazana Kupującemu wraz z Produktem potwierdzający jego
  sprzedaż.
   Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu
  cywilnego, zawierana w języku polskim, między Kupującym, a Sprzedającym.
 12. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym, a Kupującymi
  umów sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
  oraz korzystania przez Kupujących ze Sklepu Internetowego simplydiet.pl
 13. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest
  regulaminem,o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 14. Regulamin skierowany jest do wszystkich Kupujących w Sklepie Internetowym
  simplydiet.pl
 15. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego simplydiet.pl jest zapoznanie się z
  niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.
 16. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje
  zawarte w Regulaminie.
 17. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 18. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie
  złożenia zamówienia. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu
  Internetowego simplydiet.pl
 19. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym
  czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i
  umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego simplydiet.pl.
 20. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany
  prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność
  pozostałych postanowień Regulaminu.
 21. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego
  Regulaminu nie ogranicza uprawnień Kupujących, jakie przysługują im na podstawie
  bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w
  szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z
  2014 r. poz. 827 z późń.zm. oraz Kodeksu cywilnego.
 22. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać
  jakichkolwiek praw Kupującego, będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących
  mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności
  postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy
  powszechnie obowiązujące.
  § 2. ZASADY KORZYSTANIA.
 23. Sklep Internetowy simplydiet.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Do
  dokonania zakupu potrzebna jest przeglądarka internetowa. Powinna mieć włączoną
  obsługę javascript oraz plików cookies. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby
  korzystanie ze sklepu możliwe było z wykorzystaniem wszystkich popularnych typów
  komputerów, systemów i przeglądarek, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za
  możliwość korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich
  dostępnych narzędzi. Do skorzystania ze sklepu potrzebne jest aktywne konto poczty
  elektronicznej (e-mail).
 24. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym simplydiet.pl l są nowe, wolne od
  wad i zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 25. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające
  pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas oraz
  podczas składania zamówień.
 26. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
   korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący
  zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego simplydiet.pl, w szczególności
  poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń,
   niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji
  niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego,
   korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z
  przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,
  postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
   korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla
  pozostałych Kupujących oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr
  osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
   korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego
  simplydiet.pl w zakresie użytku własnego.
  § 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.
 27. Zamówienia są przyjmowane przez stronę simplydiet.pl
 28. Kupujący ma możliwość zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego
  simplydiet.pl
 29. Warunkiem złożenia zamówienia na stronie internetowej simplydiet.pl jest dodanie
  Produktu do Koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych
  danych koniecznych do wysyłki Produktu oraz podjęcie innych czynności technicznych w
  oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje. Warunkiem skutecznego
  złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Kupującego oraz
  wskazanie numeru telefonu oraz adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze
  strony Sprzedającego.
 30. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu zamówienia powinny być
  zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji budzących wątpliwości,
  co do ich prawdziwości lub aktualności, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania
  zamówienia.
 31. Sprzedający może pozbawić Kupującego prawa korzystania z serwisu, w przypadku
  podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w Formularzu Rejestracji lub
  Formularzu Zamówień, a także w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o
  których mowa w pkt II ust. 7 pkt a-e). Kupujący, który został pozbawiony prawa do
  korzystania z usług Sklepu Internetowego simplydiet.pl nie może dokonać ponownej
  rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 32. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą
  dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 33. Wysłanie zamówienia przez Kupującego (zatwierdzenie przyciskiem Potwierdź
  zamówienie) stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy
  sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 34. Po wysłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą
  elektroniczną (potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego
  adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy
  sprzedaży zamówionych przez Kupującego Produktów.
 35. W przypadku Produktu będącego treścią cyfrową umowa o dostarczenie treści cyfrowej w
  postaci wybranego przez Kupującego Produktu zawarta zostaje z chwilą skutecznego
  dokonania płatności, między Kupującym a Sprzedawcą. Zakupiony Produkt jest dostępny
  do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu (w przypadku szybkich
  płatności), do Kupującego jest również wysyłana wiadomość e-mail, w której znajduje się
  link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu. W przypadku płatności przelewem
  bankowym, produkt będzie wysłany, w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych po
  otrzymaniu płatności zawierającej w tytule przelewu numer zamówienia. W przypadku
  płatności poprzez przelew tradycyjny, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania
  zamówienia, w przypadku nieotrzymania przelewu w terminie dwóch tygodni od dnia
  zamówienia
  § 4. CENY. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI.
 36. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego
  simplydiet.pl
  a) podawane są w złotych polskich,
  b) są cenami brutto
  c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 37. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca od chwili otrzymania przez Kupującego
  potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-
  mailowy.
 38. Koszt wysyłki Produktu ponosi Kupujący i jest on doliczany do ceny za wybrany Produkt.
 39. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów,
  przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich
  zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach
  złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub
  wyprzedaży.
 40. Promocje w Sklepie Internetowym simplydiet.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin
  promocji nie stanowi inaczej.
 41. Kupujący ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Produkt:
  a) płatność e-przelewem bankowym,
  b) płatność kartą kredytową,
  c) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za
  pośrednictwem Tpay.pl.
 42. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt b) i c) wysyłka nastąpi po zaksięgowaniu
  płatności za zamówienie.
 43. Zamówienie nieopłacone w ciągu 3 dni roboczych od chwili jego złożenia będzie
  automatycznie anulowane.
  § 5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.
 44. Dostawa Produktów, jeżeli Produkt jest treścią cyfrową, do korzystania z niego potrzebne
  jest posiadanie przez Klienta odpowiednich środków technicznych właściwych dla formatu
  pliku (pdf, epub lub mobi). W razie wystąpienia problemów z uruchomieniem pliku, należy
  skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem simplydiet.pl
 45. Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, rozpoczyna się
  proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 46. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych i jest zależny między innymi od:
  a) wybranego przez Kupującego sposobu płatności
  b) w przypadku przelewów bankowych, o których mowa w pkt IV ust. 6 pkt b) i c)
  realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym
  Sprzedającego wpłaty za Produkt.
 47. Termin wskazany w ust. 2 może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi
  trudnościami w realizacji zamówienia.
 48. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, Sprzedający poinformuje Kupującego o zaistniałym
  opóźnieniu i jego przyczynach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 49. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie
  Kupujący jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do
  Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 50. W przypadku anulowania zamówienia lub braku produktu zwrot płatności na konto
  Kupującego następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty wystąpienia zdarzenia.
 51. Jako zrealizowanie zamówienia rozumie się przekazanie przez Sprzedającego
  zakupionych przedmiotów przez Kupującego i wysłanie ich poprzez wiadomość mailową w
  odpowiednim formacie.
 52. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania.
 53. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu.
  § 6. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 54. Jeżeli podczas dokonywania zakupu Kupujący wyraził zgodę na wykonanie umowy i
  doręczenie Produktu będącego treścią cyfrową przed upływem terminu odstąpienia od
  umowy, to Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.
 55. Kupujący, który zawarł umowę o kartę upominkową lub/i voucher za pośrednictwem strony
  internetowej Sprzedawcy, może odstąpić od umowy o kartę upominkową bez podawania
  przyczyny odstąpienia w terminie 7 dni od wydania karty upominkowej lub/i vouchera przez
  złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. W sytuacji, w której karta
  upominkowa lub/i voucher zostały wykorzystane (choćby w celu zakupu usługi o wartości
  niższej niż wartość nominalna karty upominkowej) do momentu, w którym termin do
  odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
  Kupującemu kwoty stanowiącej równowartość wartości nominalnej karty upominkowej lub/i
  Vouchera, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o kartę upominkową lub/i
  voucher, Kupujący zobowiązuje się, że do czasu odesłania karty upominkowej lub/i
  vouchera, Kupujący nie skorzysta z nich. W razie gdyby w okresie między złożeniem
  oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kartę upominkową lub/i voucher, a ich odesłaniem,
  Kupujący zrealizował kartę upominkową lub/i voucher, Sprzedawca będzie zwolniony z
  obowiązku zwrotu Kupującemu kwoty zapłaconej za wydanie karty upominkowej lub/i
  vouchera
  § 7 NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ
  Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 56. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu
  internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje
  się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
 57. Kupujący może powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w
  funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z
  funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres:
  info@simplydiet.pl
 58. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu
  internetowego należy wskazać rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.
 59. Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w
  terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  III
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  §1 KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO
 60. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  wyrażonej powyżej jest SimplyDiet Klaudia Chwedyna 43-200 Pszczyna, ul. Świerkowa 3
  NIP:6381846262 REGON: 389825213
 61. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownik lub Kupujący może
  skontaktować się z Administratorem mailowo info@simplydiet.pl lub tradycyjnie na
  powyższy adres.
 62. Celem zbierania danych jest realizacja zamówienia/ świadczenie Usług.
 63. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
  przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 64. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Państwa zamówienia. W
  przypadku niepodania danych nie będzie ono mogło zostać zrealizowane.
 65. Dane udostępnione przez Kupującego nie będą przekazywane innym podmiotom poza:
  podmiotami w szczególności producentami i/lub dystrybutorami, z którymi Administrator
  współpracuje celem wykonania na rzecz Kupującego Umowy sprzedaży, a także:
  dostawcami, odpowiedzialnymi za obsługę systemów informatycznych służących do
  świadczenia usług, podmiotom takim, jak operatorzy pocztowi, kurierzy, bank oraz
  operatorzy płatności. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy
  prawa.
 66. Dane udostępnione przez Kupującego/Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.
 67. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
  trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 68. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia lub
  wynikający z przepisów prawa, licząc od dnia, w którym została wyrażona zgoda na
  przetwarzanie danych osobowych.
  §2 PLIKI COOKIES
 69. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Formularza, a ich głównym celem jest
  ułatwienie korzystania z Formularza Zamówienia, dostosowywanie stron Serwisu do
  potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika, który korzysta z Formularza Zamówienia albo
  Sklepu Internetowego (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu użytkowników.
 70. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Kupującego/Użytkownika. Zgoda
  może zostać wyrażona przez Kupującego poprzez samodzielne ustawienie
  oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w
  urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Kupującego do przeglądania
  zawartości simplydiet.pl
 71. Kupujący/Użytkownik simplydiet.pl może również w każdym czasie ograniczyć lub
  wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienie, aby blokowała cookies
  lub ostrzegała go przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do
  przeglądania zawartości Formularza Zamówienia. W takim przypadku może się jednak
  zdarzyć, że korzystanie będzie mniej wydajne, a w pewnych przypadkach nawet
  niemożliwe.
  IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 72. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów
  serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez
  Kupującego/Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez
  oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez
  Kupującego/Użytkownika.
 73. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione
  osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Kupującego/Użytkownika w wyniku
  niedochowania zasad ostrożności przez Kupującego/Użytkownika przy posługiwaniu się
  loginem i hasłem do konta.
 74. Korzystanie przez Kupującego z usług świadczonych przez Serwis simplydiet.pl następuje
  na podstawie niniejszego Regulaminu.
 75. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z
  Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego
  funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się
  do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy trwały jak najkrócej.
 76. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w
  momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach
  od momentu ich publikacji na stronie internetowej simplydiet.pl. Usługi, których świadczenie
  rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą
  realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 77. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z
  Serwisu.
 78. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron w przypadku sporów z udziałem
  konsumentów podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne, a w przypadku
  pozostałych Kupujących/Użytkowników sądy właściwe dla siedziby Sprzedającego
  (Administratora).
 79. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12/11/2021
1 . Dietetyk kliniczny

dietetyk Pszczyna, dietetyk Śląsk , dietetyk onkologiczny, żywienie onkologiczne, jak przejść na dietę, zdrowa dieta , odżywianie bez zastosowania diety, Dietetyk kliniczny mgr Klaudia Chwedyna www.simplydiet.pl https://simplydiet.pl 1 https://www.facebook.com/SimplyDiet/. żywienie kliniczne

"Stań się prekursorem swojego zdrowia"

ONKOLOGIA | HIPERCHOLESTEROLEMIA
JELITA | PEDIATRIA | CUKRZYCA typu II